mr. sc. Mirnes Telalović, dipl. scr,

Mr. sc. Mirnes Telalović,

diplomirao socijalni rad na Fakultetu političkih nauka Univerzitet u Sarajevu. Nakon toga upisuje postdiplomski studij pod nazivom „Bosna i Hercegovina u savremenim euroatlanskim integracijama“  na Univerzitetu u Sarajevu. Magistrirao na temu „Uzroci i rasprostranjenost delinkvencije među ovisnicima na području Ze-Do kantona“ čime stiče akademsko zvanje magistra nauka. Priprema doktorsku disertaciju. Radio u JU „Dom porodica“ Zenica, učestvovao u pripremi na osnivanju  JZU „Kantonalnom zavodu za bolesti ovisnosti“ Zenica gdje dana i radi  na mjestu Šefa odjeljenja za rehabilitaciju i resocijalizaciju. 

Autor knjige „Delinkvencija i ovisnost u socijalnom radu“. Pokretač i  urednik stručnog časopisa „Socijalni rad“ ujedno i Sekretar Društva socijalnih radnika Ze-Do kantona. Suorganizator i učesnik sedam stručnih seminara u zemlji i inostranstvu. Učesnik na nakoliko međunarodnih konferencija iz oblasti ovisnosti i socijalne zaštite. Član nekoliko timova i radnih grupa imenovanih od strane Vlade Ze-Do kantona i Općine Zenica. Aktivno djeluje u NVO sektoru.  Autor je i koautor više stručnih članaka iz oblasti socijalne zaštite, ovisnosti i maloljetničke delinkvencije. 

 

 

JZU „Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona“